Paddle steamer wheel

Arrow Lakes
Historical Society

2014.003.6608 Dmitry Dedosenco-Rosalie Pytrashuk

: 2014.003.6608

: G31-0

:

: 1934-05-22

: Evelyn Rusenstrom

: 1930s, Dedosenco; Dimitry 'Meta' (Dedoossenco), Dedosenco; Rosalia 'Rosie' (Pytrashuk), and wedding

: Revelstoke

:
1 b/w negative (35 mm)

:
Wedding portrait, Rosalia Dedosenco (Rosalia Pytrashuk, left) and Meta Dedosenco (right) of Galena Bay, 22 May 1934.

Purchase Print

Paper

Print Size/Format

Digital

Print Size/Format